Miljö & kvalitet

Kvalitet


- Att överlämna entreprenader stora som små som uppfyller avtalade krav
- Att överlämna vid avtalad tidunkt
- Att ha klara och enkla ansvars och samarbetsformer med beställare, underentreprenörer och leverantörer

Miljö


- Att iaktta sparsamhet med alla resurser
- Att minimera spridning av miljöfarliga ämnen
- Att vara skonsam mot naturen

Arbetsmiljö


- Att tillgodose, så en bra arbetsmiljö råder och ingen kommer till skada på arbetsplatserna
- Att förhindra störningar och obehag för tredje man vid våra arbetsplatser
- Vi har nolltolerans för all kränkande särbehandling
- Att vi skall ha en alkohol och drogfri arbetsplats 
Gemensamt för Våra Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy är;
Tillämpa ett certifierat Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras
Följa de lagar och förordningar som är aktuella inom vårt verksamhetsområde
Identifiera, förbygga och eliminera de befintliga faktorer som kan påverka kvalitet. miljö och arbetsmiljön negativt